Formulare Europene

Detalii Formulare Europene

Coordinarea sistemelor naționale de asigurări sociale și de sănătate se realizează prin intermediul Formularelor Europene.
Servicii medicale în străinătate
Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate
Acoperă servicii medicale neprevăzute intimpul unei șederi temporare într-un alt stat menbru al Uniunii Europene.

Formular E104

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă
Formularul E 104 totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.
Persoanele care solicită formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

1.    copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;

2.    copie de pe cartea de muncă sau, în cazul lucrătorilor independenţi, declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii;

3.    orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.

Formular E106

Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariați sau independenți, precum și mebrilor familiilor lor care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU. Pentru eliberarea acestui formular este necesar să fie aplicabilă legislația Română în conformitate cu art. 13 și art. 14 din Regulamentul European 1408/1971 cu modificările și completările ulterioare.

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului.

Persoanele care solicită formularul E 106 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

1.    copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;

2.    dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent; pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei anterior plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de detaşare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii obişnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

3.    dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului;

4.    formularul E 101 şi/sau formularul E 102, în cazul lucrătorului detaşat, prevăzut la art. 14 paragraful 1 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 (salariat) sau la art. 14 bis paragraful 1 lit. a) din acelaşi regulament (lucrător independent), precum şi în caz de pluriactivitate şi în caz de detaşare excepţională potrivit art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;

5.    dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.

Formular E109

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor.
Acest formular se adresează mebrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU.
Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 109 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

1.    copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, pentru membrii de familie;

2.    dovadă că membrii de familie au reşedinţa în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul de reşedinţă al lucrătorului sau statul competent;

3.    dovada calităţii de asigurat a lucrătorului.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.

Formular E112

Serviciile medicale la cerere nu sunt acoperite prin Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate și necesită acordul în prealabil al Casei de Asigurări de Sănătate.

Este utilizat în două cazuri:

1). Pentru menţinerea dreptului la prestaţiile de boală şi maternitate aflate în curs, în cazul persoanei care, după ce a dobândit dreptul la aceste prestaţii, este autorizată de către instituţia competentă să revină pe teritoriul statului de reşedinţă sau să îşi transfere reşedinţa pe teritoriul altui stat membru.

Formularul E 112 se adresează lucrătorului salariat sau independent ori membrilor de familie ai acestuia care beneficiază de prestaţii de boală şi maternitate în statul competent şi care solicită instituţiei competente autorizarea întoarcerii pe teritoriul statului membru de reşedinţă sau a transferului reşedinţei lor, temporar ori definitiv, pe teritoriul altui stat membru.
Eliberarea formularului E 112 pentru aceasta situaţie poate fi refuzată de către instituţia competentă numai dacă se stabileşte că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătăţii sale sau acordarea tratamentului medical.
În vederea obţinerii formularului E 112 în acest caz, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări în evidenţa căreia aceasta este înregistrată ca persoană asigurată.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) dosarul medical care va conţine înscrisuri medicale şi raportul medical;
c) confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112;
d) dovada transferului de reşedinţă.

Din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi tratamentul medical urmat la o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări, precum şi precizarea, în mod explicit şi argumentat, că deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical.
Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări.
Toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată

2). Formularul E 112 este utilizat şi în cazul în care este necesară deplasarea într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat.
Formularul E 112 se adresează lucrătorului salariat sau independent şi membrilor de familie ai acestuia care sunt autorizaţi de instituţia competentă să se deplaseze într-un alt stat membru cu scopul de a primi tratament medical.
Formularul E 112 se adresează şi membrilor de familie care nu îşi au reşedinţa împreună cu lucrătorul, precum şi în cazul pensionarilor şi membrilor de familie ai acestuia care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat decât statul competent. Instituţia de la locul de reşedinţă al acestor persoane este considerată drept instituţie competentă să elibereze formularul E 112.
Eliberarea formularului E 112 pentru aceasta situaţie nu poate fi refuzată de către instituţia competentă dacă tratamentul respectiv se regăseşte printre prestaţiile acordate în baza legislaţiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinţa persoana în cauză, căreia nu i se poate acorda un asemenea tratament în statul membru de reşedinţă în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv, luând în considerare starea curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii.

În vederea obţinerii formularului E 112 în acest caz, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări în evidenţa căreia aceasta este înregistrată ca persoană asigurată.
Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a)
 copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) dosarul medical, care va conţine, pe lângă înscrisuri medicale, raportul medical din care să rezulte diagnosticul, precum şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului;
c) confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, în baza formularului E 112, în perioada indicată de persoana solicitantă, pe baza recomandării medicului curant care întocmeşte raportul medical.

Din raportul medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.
În raportul medical întocmit de medicul curant trebuie precizat în mod explicit şi argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.
Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.
Toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată

Alte precizări

Formularul E 112 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare.
Formularul poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. Formularul se eliberează numai dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul efectuării plăţii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.
În acest caz, casa de asigurări întocmeşte un referat prin care se argumentează şi se justifică situaţia de forţă majoră, document care va sta la baza eliberării formularului E 112.

Formularul E 115

Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă
Formularul E 115 se utilizează numai pentru lucrătorul sau şomerul aflat în incapacitate de muncă, în caz de boală, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, pe teritoriul unui alt stat membru decât statul competent.
Lucrătorul sau şomerul aflat în incapacitate de muncă adresează instituţiei de la locul de reşedinţă sau de şedere, în termen de 3 zile de la începerea incapacităţii de muncă, un aviz de încetare a lucrului sau un certificat de incapacitate de muncă.

Formularul E 120

Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie şi membrii familiei lor
Formularul E 120, este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii în natură conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere de pensionare este în curs de instrumentare.
Persoanele care solicită formularul E 120 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
b) copie de pe cererea de pensionare;
c) dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată

Formular E121

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora și actualizarea listelor
Acest formular se adresează pensionarilor și mebrilor familiei care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU.
Formularul E 121este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.
Persoanele care solicită formularul E 121 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
b) copie de pe decizia de pensionare;
c) dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.1